Algemene voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

 • Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.
 • Advertentie: een advertentie op de Website waarin een opdracht wordt aangeboden door een Opdrachtgever.
 • Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
 • Dienst: de dienstverlening die door Klusbode wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Vakmannen in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van klus werkzaamheden.
 • Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Vakmannen.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Vakman met gebruikmaking van de Website.
 • Vakman: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel biedt op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever, niet zijnde een uitzendbureau of een daarmee vergelijkbare onderneming. Elke Vakman wordt gezien als zakelijke abonnee en derhalve zijn, voor zover in deze Voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken, de wettelijke regels voor zakelijke overeenkomsten van toepassing, en niet de regels die gelden voor overeenkomsten met consumenten.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klusbode en Vakman met betrekking tot de Dienst.
 • Profielpagina: de profielpagina is een pagina op Klusbode met een overzicht van het bedrijfsprofiel, contactgegevens, referenties en projecten van de Vakman.
 • Webpagina: de Webpagina is gekoppeld aan een domeinnaam die de Vakman kan aanvragen bij zijn account. De Webpagina wordt automatisch gevuld met de actuele content van de Profielpagina.
 • Reacties: Met Reacties kan een Vakman reageren op Advertenties op de website.
 • Website: de website www.klusbode.nl.

Algemeen

Iedere opdrachtgever/-nemer en adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem aangeboden dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Klusbode sluit aansprakelijkheid uit wat betreft de juistheid en/of volledigheid van de opgegeven gegevens. Door het plaatsen van een opdracht, inschrijving of advertentie geeft u KlusBode toestemming de informatie over de betreffende dienst te plaatsen.
Het is uitdrukkelijk verboden opdrachten, uitschrijvingen of advertenties te plaatsen op KlusBode.nl op een andere wijze dan bij KlusBode is toegestaan.
KlusBode behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties, uitschrijvingen, opdrachten in te korten en/of te wijzigen. KlusBode behoudt zich ook het recht voor om advertenties, uitschrijvingen, opdrachten zonder opgave van redenen te verwijderen van KlusBode.nl. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:

 • De betreffende diensten zijn in een verkeerde rubriek geplaatst;
 • De diensten in de advertenties, uitschrijvingen, opdrachten zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven;
 • De betreffende dienst en/of advertentie, uitschrijvingen, opdrachten maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • De betreffende dienst zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden;
 • De betreffende dienst en/of de inhoud van de advertentie, uitschrijvingen, opdrachten bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal of is anderszins onrechtmatig.
 • Advertenties, uitschrijvingen, opdrachten die anderszins naar de mening van KlusBode aanstootgevend zijn;
 • Er bestaat een vermoeden dat het illegale diensten betreft;
 • De advertentie, uitschrijvingen, opdracht heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming met personeel;
 • Advertenties, uitschrijvingen, opdrachten waarvan de betaling is uitgebleven;
 • Dubbele inschrijving bedrijven van hetzelfde bedrijf. Bedrijven die zich meer dan 1 x (proberen) te laten vermelden.

U vrijwaart KlusBode tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Welke regels gelden voor iedereen?

KlusBode.nl is een platform.
KlusBode.nl functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het aanbieden van werk/diensten, ongedwongen kan snuffelen tussen al het aanbod. KlusBode is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen aanbieders en uitvoerders. Om die reden kan KlusBode dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde werk/diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders werkzaamheden te laten verrichten en de bevoegdheid van uitvoerders te verrichten werkzaamheden uitvoeren.

KlusBode probeert adverteerders en uitvoerders tot elkaar te brengen. KlusBode is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en uitvoerder door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart KlusBode (en al haar personeel, managers, tussenpersonen en directeuren) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. KlusBode heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.
Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, zoals bij een derde partij, dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener van de derde partij. KlusBode heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

Handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of het beleid van KlusBode.nl

KlusBode behoudt zich het recht toe u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van KlusBode in strijd handelt met de gebruiksvoorwaarden of de overige beleidsregels van KlusBode, onverminderd het recht van KlusBode om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Indien KlusBode redenen heeft om aan te nemen dat u op enige wijze inbreuk pleegt op de (intellectuele eigendom)rechten van derden, is zij gerechtigd uw gegevens, waaronder mede begrepen uw e-mail adres, aan derden te verstrekken.

Veiligheid Algemeen

KlusBode.nl is een platform waar opdrachtgever en vakman met elkaar in contact komen. Er worden op dit platform diensten en werk aangeboden van particulieren en bedrijven, die in het algemeen diensten/werk verrichten zoals afgesproken en in het algemeen alleen afspraken en verplichtingen nakomen. Helaas is er ook een klein aantal opdrachtgevers en vakmannen die misbruik maakt van de goedheid en het goede vertrouwen van anderen. Om misbruik te voorkomen handel altijd veilig in de algemene zin van het woord op deze website.
Vergelijkingen en misleidende teksten

 • De opdracht/advertentie/inschrijving mag niet misleidend zijn voor de vakman of opdrachtgever of voor derden.
 • De opdracht en titel/advertentie en titel/inschrijving en titel mag niet dubbelzinnig of vergelijkend zijn met andere opdrachten/advertentie/ inschrijving zodat deze misleidend zijn.
 • In de offerte van de werkbeschrijving mag u het aangeboden en uit te voeren werk vergelijken met anderen soortgelijke werkzaamheden, mits geen verwarring schept over de uit te voeren werkzaamheden en de oorsprong van herkomst.

Niet toegestane informatie in advertentie

 • Advertenties/offertes voor werkzaamheden of aanbiedingen die verboden zijn volgens de wet zijn niet toegestaan.
 • Advertenties/offertes met een doorverwijzing/link naar een concurrerende/ soortgelijke websites zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan een gratis advertentie te plaatsen met als doel het, direct of indirect, promoten van een of meer bedrijven.

Onderhoud

is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens ontstaat.

Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

De Vakman garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Vakman dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten, dat hij zich ter zake van het reageren op Advertenties, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende looptijd van zijn Account.

Vakman zal slechts berichten plaatsen op en versturen via de Website met als doel het verkrijgen van een opdracht voor het uitvoeren van kluswerkzaamheden voor een Opdrachtgever. Vakman zal geen berichten plaatsen met een inhoud en/of ten behoeve van enige doeleinden waarvoor de Dienst kennelijk niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan Opdrachtgevers.

Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede maar niet beperkt tot de offertes, aanbiedingen, informatie over werkzaamheden en producten geeft de Vakman toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Vakman is er mee bekend dat de positionering van zijn offerte, aanbiedingen en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

De Vakman is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van niet zal schaden.

De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van of derden worden geschonden;materiaal dat naar de mening van in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;een Advertentie of opdracht die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie

behoudt zich het recht voor de door de Vakman opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Advertenties, opdrachten, referenties, biedingen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Vakman op schadevergoeding.

Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Vakman komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Vakman heeft bevestigd. is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Vakman geen partij. kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Vakmannen om die werkzaamheden uit te voeren. Vakman vrijwaart jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Vakman worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.

Indien Vakman in strijd handelt met het in artikel 6.8 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Vakman te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Referenties

Een Opdrachtgever is gerechtigd een referentie toe te voegen aan het profiel van de Vakman door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de referentie worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt.

Opdrachtgever staat er voor in dat de informatie die in een referentie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart voor enige aanspraak van een derde ter zake daarvan.

is te allen tijde gerechtigd een referentie te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend toe overgaan indien, naar aanleiding van een melding, blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de Voorwaarden Referenties zoals gepubliceerd op de Website.

Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
 • een referentie mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Vakman;
 • een referentie mag geen links en/of scripts bevatten;
 • een referentie dient te zijn toegevoegd door de Opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de Vakman door wie de opdracht is uitgevoerd.

Overig

 • De beoordelingen komen tot stand door de aangeleverde gegevens van bedrijven in combinatie met ervaringen van afnemers. Gezien ons prille bestaan zijn het merendeel van de beoordelingen gebaseerd op de door bedrijven aangeleverde gegevens. Items welke hierin meegewogen worden zijn o.a. het al dan niet afgeven van garantie, aangesloten zijn bij een bedrijfsvereniging, ingeschreven zijn bij de kamer van koophandel etc. Beoordelingen worden kunnen niet worden verwijderd of aangepast.
 • Manipulatie van beoordelingen, niet legitieme inschrijvingen van bedrijven of klussen zijn reden redenen voor directe blokkering van de betreffende accounts en beoordelingen.
 • Door uw bedrijf in te schrijven op Klusbode gaat u en uw bedrijf akkoord met de door Klusbode gehanteerde methodes van bedrijfs-beoordelingen. Deze komen tot stand aan de hand van profielscores en/of beoordelingen van opdrachtgevers op basis van biedingen en/of uitgevoerd werk.
 • Het is bedrijven niet toegestaan om achteraf klussen te laten registreren welke niet via Klusbode zijn verlopen.
 • Eventuele restitutie van betaalde abonnementsgelden is uitgesloten indien er tegen de regels van Klusbode is of wordt gehandeld.
 • Klusbode garandeert niet, dat de (tekst van) advertenties, opdrachten, beoordelingen, uitschrijvingen juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden diensten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn; dat uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren;
  dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en dat derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Klusbode

Voor elke klus een bedrijf! Kies uit duizenden bedrijven en vind de juiste vakman voor uw klus. Geheel kosteloos en vrijblijvend!

Bedrijven

Alle bedrijven

Contact

U kunt contact met ons opnemen per e-mail.

Gebruik hiervoor ons e-mailadres: info@klusbode.nl